UN02402-7PCS Air Hammer Pneumatic Tool Set

Under Car Series

‧UN02402A : 7” X 24mm IMPACT BALL JOINT                                                                                                                                                                                                           SEPARATOR.

‧UN02402B : 7” X 20mm IMPACT BALL JOINT SEPARATOR.

‧UN02402C : 8” Splitting Tool.

‧UN02402D : 38.5mm Diameter body smoother hammer.

‧UN02402E : 25mm Hammer.

‧UN02402F : Track Rod Hammer.